HR Excellence In Research

Nauka i badania

Logo to nadawane jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia prowadzi przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery oraz zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Skład „Zespołu ds. przygotowania Wniosku do Komisji Europejskiej o nadanie loga HR”

Osoba odpowiedzialna za wysłanie wniosku do Komisji Europejskiej: mgr Beata Majewska – Kierownik Działu Nauki

Dnia 10 maja 2019 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy złożył wniosek o przyznanie Loga HR. Do Komisji Europejskiej przesłane zostały następujące dokumenty:

  1. Opis procesu Analizy GAP
  2. Analiza GAP
  3. Lista Kontrolna OTM-R
  4. Plan działania

2

KORZYŚCI PRZYZNANIA LOGO HR:

WIĘCEJ INFORMACJI O UDZIALE PRACOWNIKÓW W BADANIU ANKIETOWYM

Wykres 1. Podział respondentów ze względu na zajmowane stanowisko

w1

Wykres 2. Podział respondentów ze względu na płeć

w2

Wykres 3. Podział respondentów ze względu na posiadany stopień/tytuł naukowy

w3

Drukuj